DATE SHEET – PT1 (2019-2020)

(VI-X)

DATE DAY VI VII VIII IX X
02.05.2019 Thursday Science Math SST Math SST
03.05.2019 Friday Sanskrit/French Sanskrit/French Sanskrit/French Computer F.I.T
06.05.2019 Monday SST Science Math Science Math
07.05.2019 Tuesday English Hindi English Hindi/French English
08.05.2019 Wednesday Hindi SST Science SST Science
09.05.2019 Thursday Math English Hindi English Hindi
10.05.2019 Friday Computer Computer Computer - -