PERIODIC TEST 1 / CLASS VI-X  / 2018 – 19

Date VI VII VIII IX X
27.04.18 COMPUTER SCIENCE COMPUTER SCIENCE COMPUTER SCIENCE - -
1.05.18 ENGLISH SCIENCE ENGLISH HINDI SOCIAL SCIENCE
2.05.18 - - SOCIAL SCIENCE SCIENCE MATH
3.05.18 MATH HINDI MATH SOCIAL SCIENCE ENGLISH
4.05.18 - - SCIENCE MATH SCIENCE
5.05.18 SOCIAL SCIENCE MATH HINDI ENGLISH HINDI
7.05.18 SANSKRIT/FRENCH SANSKRIT/FRENCH SANSKRIT/FRENCH COMPUTER APPLICATION FIT
9.05.18 SCIENCE SOCIAL SCIENCE - - -
11.05.18 HINDI ENGLISH - - -